Strona główna / Ubezpieczenia Majątkowe / Ubezpieczenie utraty zysku

Menu działu

Ubezpieczenie utraty zysku

Zakres ubezpieczenia utraty zysku

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia utraty zysku jest uprzednie zawarcie umowy ubezpieczenia mienia przedsiębiorstwa od pożaru i innych zdarzeń losowych lub ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, które to jest na ogół podstawowym ubezpieczeniem majątkowym przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie utraty zysku jest uzupełnieniem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

 
  • Ubezpieczeniem objęta jest wartość utraconego zysku brutto wynikającego ze spadku wartości obrotu oraz ze wzrostu kosztów działalności, będących wynikiem zaistnienia w trakcie okresu ubezpieczenia zdarzenia objętego ochroną na podstawie ważnej polisy ubezpieczenia mienia.
  • Ochroną ubezpieczeniową objęty jest zysk brutto, który ubezpieczający osiągnąłby z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i usług, gdyby prowadzona przez niego działalność gospodarcza nie została przerwana lub zakłócona na skutek szkody w mieniu w następstwie zdarzenia objętego ubezpieczeniem mienia.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu utraty zysku przedsiębiorstwa nie następuje, jeżeli szkoda rzeczowa wystąpiła w okresie obowiązywania umowy z tytułu ubezpieczenia zysku, ale po wygaśnięciu ubezpieczenia z tytułu zdarzeń losowych.

Zobacz inne ubezpieczenia Majątkowe:

Projektowanie stron: IntraCOM.pl