Strona główna / Ubezpieczenia Majątkowe / Ubezpieczenie wartości pieniężnych

Menu działu

Ubezpieczenie wartości pieniężnych

Przedmiot ubezpieczenia wartości pieniężnych

Ubezpieczeniu wartości pieniężnych podlegają:

  • budynki i budowle,
  • maszyny, urządzenia, wyposażenie,
  • środki obrotowe – mienie zaliczane do rzeczowych aktywów obrotowych w myśl obowiązujących przepisów, takie jak: materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby (między innymi: opakowania, materiały eksploatacyjne i pomocnicze), wytworzone lub przetworzone przez Ubezpieczonego produkty gotowe, zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty, surowce, towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, a także części zamienne i zapasowe, jeśli nie są w myśl obowiązujących przepisów zaliczane do środków trwałych,
  • niskocenne składniki majątku - mienie, które zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości zostało jednorazowo wliczone do kosztów operacyjnych i nie jest ujmowane w ewidencji środków trwałych,
  • wartości pieniężne - krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka), czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców, oraz wyroby ze wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły,
  • nakłady adaptacyjne - wartość adaptacyjnych robót budowlanych (w tym remontów) i wykończenia wnętrz, ustalona na podstawie poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów na dostosowanie pomieszczeń lub budynków niestanowiących własności Ubezpieczonego do rodzaju prowadzonej działalności, lub podniesienia standardu tych pomieszczeń albo budynków,
  • mienie najmowane – mienie przyjęte przez Ubezpieczonego do używania w ramach umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego rodzaju umowy o podobnym charakterze,
  • mienie osobiste pracowników – mienie ruchome pracowników Ubezpieczonego znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pojazdów mechanicznych oraz wszelkiego rodzaju dokumentów,
  • mienie osób trzecich - mienie przyjęte przez Ubezpieczonego na podstawie umowy w celu wykonania usługi obróbki, naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, sprzedaży, składu, przechowania lub w innym podobnym celu zgodnym z zaleceniem właściciela.

 

Zobacz inne ubezpieczenia Majątkowe:

Projektowanie stron: IntraCOM.pl