Strona główna / Ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej / Ubezpieczenie OC z tytulu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania

Menu działu

Ubezpieczenie OC z tytulu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania

Korzyści płynące z ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania

Ubezpieczenie tego typu zapewnia:

  • ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością,
  • poczucie bezpieczeństwa; w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia ubezpieczony jest zobowiązany, ubezpieczyciel wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie,
  • świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem,
  • możliwość wyboru zakresu ochrony ubezpieczeniowej i dostosowanie do indywidualnych potrzeb Klienta, ze względu na szeroki katalog klauzul dodatkowych.

Zobacz inne ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej:

Projektowanie stron: IntraCOM.pl